Badia Arquitectes

OBRA NOVA
Projectes d’edificis destinats a diferents usos com habitatges plurifamiliars i unifamiliars, edificis corporatius,  comercials y d‘oficines,  equipaments docents, sanitaris, residencials i hotelers.

PATRIMONI I REHABILITACIÓ
Projectes de conservació i manteniment de patrimoni arquitectònic. Reformes i rehabilitacions. Projectes de canvi d’ús. Projectes de millora del rendiment tèrmic i de la sostenibilitat i projectes de millora de l’accesibilitat en els edificis.

INTERIORISME
Projectes d’adequació d’espais interiors, de reforma i millora per a diferents usos. Projectes i disseny de mobiliari i d’il·luminació.

PLANEJAMENT
Elaboració de Plans Especials, Plans Parcials, Modificacions de POUM, Projectes de Reparcel·lació. Coordinació d’equip pluridisciplinar per la redacció d’informes, memòria ambiental, estudi de mobilitat, memòria social, estudi econòmic i financer, participació ciutadana, etc.

URBANITZACIÓ I ESPAIS PÚBLICS
Projectes d’urbanització bàsics i complementaris. Paisatgisme. Estudis i projectes de millora de l’accesibilitat en espais urbans.

INFORMES I CERTIFICATS
Informes Tècnics d’Edificis( ITE). Dictàmens. Peritatges. Certificats d’Habitabilitat. Certificats de Solidesa, etc

ESTUDIS DE VIABILITAT
Estudis preliminars de viabilitat de desenvolupament urbanístic del sòl,  de les possibilitats d’edificació, etc


REDACTEM la documentació necessària per la sol·licitud de llicències d’obres, per la realització de pressupostos, per la tramitació de documents urbanístics, etc. COORDINEM els diferents agents que intervenen tant en fase de projecte com en la de construcció. CONTROLEM el cost econòmic i la durada de les obres així com també la qualitat d’execució d’aquestes. GESTIONEM els tràmits necessaris amb l’administració pública i amb les companyies de serveis.