http://olhg45.fr/v44rggt/allspice-recipes-desserts Busquem la millor solució per a cada encàrreg i cada client. Per això oferim un ampli ventall de serveis dins de l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme, amb l'objectiu principal de facilitar i millorar la qualitat de vida de les persones.

interiorisme copy 9

Obra nova

Projectes d’edificis destinats a diferents usos com habitatges plurifamiliars i unifamiliars, edificis corporatius,  comercials y d‘oficines,  equipaments docents, sanitaris, residencials i hotelers.

interiorisme copy 7

Patrimoni i Rehabilitació

Projectes de conservació i manteniment de patrimoni arquitectònic. Reformes i rehabilitacions. Projectes de canvi d’ús. Projectes de millora del rendiment tèrmic i de la sostenibilitat i projectes de millora de l’accesibilitat en els edificis.

interiorisme copy 8

Interiorisme

Projectes d’adequació d’espais interiors, de reforma i millora per a diferents usos. Projectes i disseny de mobiliari i d’il·luminació.

interiorisme copy 2

Planejament

Elaboració de Plans Especials, Plans Parcials, Modificacions de POUM, Projectes de Reparcel·lació. Coordinació d’equip pluridisciplinar per la redacció d’informes, memòria ambiental, estudi de mobilitat, memòria social, estudi econòmic i financer, participació ciutadana, etc.

interiorisme copy 5

Urbanització i espais públics

Projectes d’urbanització bàsics i complementaris. Paisatgisme. Estudis i projectes de millora de l’accesibilitat en espais urbans.

interiorisme copy 4

Informes i certificats

Informes Tècnics d’Edificis( ITE). Dictàmens. Peritatges. Certificats d’Habitabilitat. Certificats de Solidesa, etc

interiorisme copy 3

Estudis de viabilitat

Estudis preliminars de viabilitat de desenvolupament urbanístic del sòl,  de les possibilitats d’edificació, etc

fumay rencontre femme marie REDACTEM la documentació necessària per la sol·licitud de llicències d’obres, per la realització de pressupostos, per la tramitació de documents urbanístics, etc.
Kalispell COORDINEM els diferents agents que intervenen tant en fase de projecte com en la de construcció.
CONTROLEM el cost econòmic i la durada de les obres així com també la qualitat d’execució d’aquestes.
GESTIONEM els tràmits necessaris amb l’administració pública i amb les companyies de serveis.